Strålskyddsstiftelsen pekar på alla fel i SVT:s artikel ”upplagd av andra”

I en artikel med rubriken ”5G: är det nya mobilnätet en hälsofara?” publicerade SVT den 13:e oktober gravt felaktiga och vinklade påståenden om risker med 5G och mobilstrålning. Redaktören Linus Brohult vid SVT Vetenskap vägrar berätta vem som skrivit artikeln. Artikeln är undertecknad SVT Vetenskap men Brohult säger att ”den är upplagd av andra vid en annan redaktion”.

Strålskyddsstiftelsen går här igenom stycke för stycke de allvarliga felen i SVT:s artikel och pekar på hur artikeln grovt vinklats till förmån för intressenterna bakom 5G (dvs Ericsson, Telia mfl).

Påstående SVT: ”Idag finns inga vetenskapliga bevis för att 5G skulle vara farligt för hälsan. Trots det florerar påståenden om att 5G skulle öka risken för hjärntumörer och orsaka minnessvårigheter.”

Kommentar/Fakta: SVT vänder på bevisbördan. SVT redovisar inte att det helt saknas forskning som visar att 5G kan byggas ut utan att allvarligt skada människors hälsa och miljön, vilket över 250 vetenskapsmän och läkare varnar för i 5G Appeal. I den amerikanska senaten har det klart framkommit att det helt saknas forskning på effekter av 5G. Så när det helt saknas forskning som studerat hälsorisker med 5G och visat att 5G är säkert vänder SVT detta till att det ”saknas bevis för att 5G skulle vara farligt för hälsan”….Dessutom har forskare i publicerade vetenskapliga artiklar varnat för att 5G kan orsaka ”omedelbara vävnadsskador” på grund av de intensiva pulserna. Andra forskare har varnat för att 5G kan bli ”farligt” (dangerous). ””5G orsakar signifikant högre strålning än nuvarande system pga högre koncentration av mikrovågsenergi”….”När en person närmar sig en 5G basstation (fasstyrd gruppantenn) blir värdet ett avsevärt hälsoproblem och mer forskning behövs innan 5G kan rullas ut”. SVT redovisar inte objektivt de kritiska forskarnas ställningstagande om riskerna med 5G.

De allra flesta kritiker av 5G har inte pekat på att 5G skulle orsaka just hjärntumörer eller minnessvårigheter. Däremot har de som pekar på de allvarliga riskerna pekat på att redan befintlig strålning från redan befintliga system och mobiltelefoner visats öka risken för hjärntumör och minnessvårigheter. Se Strålskyddsstiftelsens faktablad om risk för hjärntumör och påverkan på minne och inlärning.

Påstående SVT:  ”Inför lanseringen av 5G har det anordnats protester runt om i landet och på nätet. Det som de flesta oroar sig för är att strålningen skulle vara hälsofarlig. Men uppgiften backas varken upp av cancerstatistik eller forskarsamhället i stort.

– Majoriteten av forskare, institutioner som WHO, EU och nationella expertgrupper är överens om att det idag inte är fastslaget att det finns hälsoeffekter på de här låga exponeringsnivåerna, säger Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet.”

Kommentar/Fakta: Falskt påstående. Över 250 vetenskapsmän och läkare anser i 5G Appeal att 5G bör stoppas eftersom hälsoriskerna är helt outforskade samt att 5G kan orsaka potentiellt allvarliga konsekvenser för människors hälsa och miljön. Majoriteten av forskarna verksamma på området (247) anser att beläggen för hälsorisker av redan befintlig strålning är växande och att allmänheten därför måste skyddas bättre och informeras brett om riskerna. Påståendet från Maria Feychting som är finansierad av intressenterna bakom 5G är alltså falskt. Det är en mindre grupp experter som fått dominera expertutredningar hos WHO, EU och SSM som hon hänvisar till. De är helt klart en minoritet och de allra flesta i denna minoritetsgrupp har liksom Maria Feychting bindningar till telekomindustrin i form av finansiering till forskning eller medlemsskap i ICNIRP som tillvaratar industrins intresse av bibehållna generösa gränsvärden som inte skyddar mot de allt mer påvisade skadliga effekterna i form av cancer och DNA-skador mm. Maria Feychting är också medlem i ICNIRP, vilket är en intressekonflikt som borde redovisas närhelst hon uttalar sig i ämnet (enligt bedömning från KI:s etiska råd 2008). Journalister inom Investigate Europe, ett nätverk av grävande journalister konstaterade tidigare i år att denna minoritet utgör en ”expertkartell” kopplad till ICNIRP som alla påstår liksom Maria Feychting att det saknas belägg för hälsorisker under ICNIRP:s gränsvärden – som är av stor betydelse för telekomindustrin. Citat Dr Joel Moskowitz,  School of Public Health, University of California:

” Earlier this year, Investigate Europe, a pan-European group of investigative journalists, published a series of articles exposing the ”ICNIRP cartel.” The journalists identified a group of fourteen scientists who either helped create, or defend, the EMF exposure guidelines disseminated by ICNIRP, a non-governmental organization (NGO) based in Germany. ICNIRP’s self-selected members and advisors believe that EMF safety guidelines need to protect humans only from heating (or thermal) effects due to acute EMF exposure. ICNIRP scientists argue that the thousands of peer-reviewed studies that have found harmful biologic or health effects from chronic exposure to non-thermal levels of EMF are insufficient to warrant stronger safety guidelines. The journalists assert that the cartel promotes the ICNIRP guidelines by conducting biased reviews of the scientific literature that minimize health risks from EMF exposure. These reviews have been conducted for the World Health Organization (WHO) and other government agencies. By preserving the ICNIRP EMF exposure guidelines favored by industry, the cartel ensures that the cellular industry will continue to fund health effects research. Besides these fourteen scientists, perhaps several dozen EMF scientists in the EU and other countries actively defend the ICNIRP exposure guidelines. For more information see http://bit.ly/ICNIRPcartel-031519

Påstående SVT: ”Ingen ökad risk för hjärntumörer. ” Personerna bakom motståndet lutar sig mot en liten grupp forskare som menar att strålningen från mobiltelefoner innebär en fara för hälsan. En av forskarna som gruppen stöder sig på har sedan 90-talet hävdat att strålning från mobiltelefoner dubblerar risken för hjärntumörer. Socialstyrelsen publicerar varje år statistik över nyupptäckta cancerfall. På Karolinska institutet har forskare tittat på statistiken och förekomsten av hjärntumörer mellan år 1970-2017.”

Kommetar/Fakta: Falskt påstående. Majoriteten av forskarna (247 i emfscientist.org) konstaterar att det finns växande belägg för risk för cancer och DNA-skador. Strålskyddsstiftelsens faktablad redovisar att det finns ett växande antal studier som visat förhöjd risk.

Påstående SVT: ” Socialstyrelsen publicerar varje år statistik över nyupptäckta cancerfall. På Karolinska institutet har forskare tittat på statistiken och förekomsten av hjärntumörer mellan år 1970-2017. – Om det vore sant så skulle man ha sett en ökad förekomst av hjärntumörer i befolkningen. Man ser ingen sådan riskökning, säger Maria Feychting.”

Kommetar/Fakta: Återigen hänvisas till Maria Feychting utan att man uppger hennes intressekonflikt i form av finansiering från telekomindustrin och att hon är vice ordförande i ICNIRP. SVT Vetenskap intervjuade Lennart Hardell inför programmet men han uppges i artikeln som en forskare i ”en liten grupp forskare” som menar att det finns fördubblad risk. Lennart Hardell representerar alltså tvärtom majoriteten av forskarna (247 i emfscientist.org) och det är  i själva verket Maria Feychting som representerar en industrifinansierad minoritet.

Dessutom ser man i Socialstyrelsens cancerstatistik en ökad förekomst av cancer i huvud- och halsområdet och i patientregistret rapporteras att antalet patienter med malign och benign hjärntumör samt tumör av osäker natur i centrala nervsystemet ökar kraftigt. Statistiken över antalet hjärntumörer i det svenska cancerregistret är underrapporterat vilket beror på att långt ifrån alla hjärntumörer som upptäcks går till patologisk undersökning – en nödvändighet för att kunna rapporteras in till cancerregistret.

 

Påstående SVT: ”Uppfattningen delas även av International Agency for Research on Cancer (IARC) som på uppdrag av WHO forskar på sambandet mellan mobilstrålning och cancer.– Majoriteten av all forskning som gjorts på mobiltelefoner hittills tyder inte på något samband mellan användandet av mobiltelefon och ökad risk för hjärntumör, säger Joachim Schuz, chef och forskare vid sektionen Environment and Radiation, IARC, WHO.”

Kommetar/Fakta: År 2011 klassade just IARC med hjälp av 30 externa mer oberoende experter mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande” mot bakgrund av studier som visade förhöjd risk för malign hjärntumör av mobilanvändning. Joachim Schuz representerar den minoritet av forskare inom ICNIRP-kartellen som även Maria Feychting tillhör. Han har också finansierats och finansieras av de stora telekombolagen och var den som låg bakom världens sämsta studie om risk för hjärntumör av mobilanvändning (den sk danska kohorten). Joachim Schuz och hans kollegor uteslöt de 200 000 tyngsta mobilanvändarna och alla mobilanvändare som började använda mobilen efter 1995 och förpassade dem till den oexponerade jämförelsegruppen. Detta är ett så allvarligt metodfel att resultaten självfallet också blir felaktiga: faktum är att de första resultaten från denna kohort kom fram till att mobilanvändning kunde skydda mot hjärntumör (risken var minskad med 30%). Det kan jämföras med att du i en studie om tobaksrökning skulle lägga de i särklass tyngsta rökarna i en oexponerad jämförelsegrupp och därför komma fram till att tobaksrökning minskar risken (eftersom de som i studien betraktades som rökare, i själva verket rökte betydligt mindre än de som var tunga rökare som i studien felaktigt ansågs inte röka alls). I denna artikel förklarar Mona Nilsson hur EU:s expertgrupp (där Joachim Schuz ingick) var jävig till förmån för telekombolagen och varför den danska studien är felaktig.

Påstående SVT: ”Kontinuerliga mätningar. Svenska Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar idag för att vi inte ska utsättas för hälsofarlig strålning. De har därför med stöd i forskning tagit fram referensvärden för både strålningsnivåer och radiovågsfrekvenser. 5G-näten kommer till en början dessutom att ligga på ungefär samma radiofrekvens som 4G, nämligen 3,5 GHz. – Ingen kommer någonsin kunna bevisa att någonting är ofarligt. Men om man ser till den sammanlagda forskning som finns så menar vi att det inte finns några hälsorisker som man kunnat visa på vetenskaplig väg om man håller sig till referensvärdena, säger Jimmy Estenberg, expert på elektromagnetiska fält vid Strålsäkerhetsmyndigheten.”

Kommetar/Fakta: Här antyder underrubriken att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skulle göra kontinuerliga mätningar. Helt falskt. Myndigheten mäter varken strålning från 5G-tester, strålning i skolan, strålning från basstationer som installerats nära bostäder eller kontor eller skolor. Den enda gången de mätt strålning i skolan var år 2009 i en liten byskola en söndag i juni. I stället är det engagerade medborgare och forskargruppen runt Lennart Hardell som gör kontinuerliga mätningar!

Det är även falskt att påstå att det skulle saknas forskning som ”på vetenskaplig väg” visat att det inte finns hälsorisker under gällande referensvärden. Återigen pekar just 247 vetenskapsmän verksamma på området att beläggen är växande för hälsorisker under gällande referensvärden från SSM. Strålskyddsstiftelsen har också redovisat sådana vetenskapliga bevis i stor omfattning. Se exempel i vår forskningslista eller våra faktablad.

Sammanfattning

Artikeln är gravt vinklad och felaktig. Den bryter mot SVT:s egna regler om saklighet och opartiskhet.

SVT intervjuade Lennart Hardell i tre timmar inför dessa reportage men hans syn på riskerna förminskas och han påstås  felaktigt representera en minoritet något som Lennart Hardell redan under och efter intervjun klargjort är ett felaktigt påstående.

Artikeln är klart partisk till förmån för intressenterna bakom 5G (Ericsson, Telia mfl) genom att det är experter som är finansierade av dessa företag och som talar i deras intresse som får bre ut sig med felaktiga beskrivningar av forskningsläget och utan att experternas intressekonflikter redovisas.

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen ringde upp Linus Brohult redaktör för SVT Vetenskap och frågade vem som skrivit artikeln?

Linus Brohult svarade: – ” Den är upplagd av andra personer från en annan redaktion”.

När Mona Nilsson upprepade frågan om vem som skrivit artikeln svarade Brohult:

– ”Det tänker jag inte svara på.”

En berättigad fråga är: – Varför detta hemlighetsmakeri? Vad är det för ”annan redaktion”? Är det en extern PR-byrå för Telekomindustrin med tanke på den gravt vinklade artikeln som gynnar de stora telekombolagen? Vi vet inte men vad vi vet är att förutom att Maria Feychting och Joachim Schuz har finansiella bindningar till telekomindustrin så kommer Linus Brohult från Tidningen Mobil, vilket blir särskilt intressant i ljuset av vinklingen och den falska rapporteringen till förmån för just mobilindustrin och intressenterna bakom 5G.

Se även Strålskyddsstiftelsens andra artikel om SVT:s artikel publicerad samma dag som denna som osakligt påstod att kritiken mot 5G skulle vara en del i en rysk anti-väst-kampanj.

 

 

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend