Omfattande forskning visar hälsorisker – kommentar till artikel i Dagens Industri

I en artikel i Dagens Industri (DI) den 17 april 2020 uppmärksammas Strålskyddsstiftelsens information om hälsorisker med mikrovågsstrålning från trådlös teknik och 5G. DNA-skador, ökad risk för cancer samt en lång rad andra skadliga effekter är upprepat visat av många olika forskarlag. Ett växande antal forskare och experter är  överens om att strålningen bör betraktas som cancerframkallande för människa samt att en lång rad skadliga effekter är visade vid nivåer långt under gällande gränsvärden. 5G leder till en massiv ökning av mikrovågsstrålning varför forskare varnar för allvarliga konsekvenser i bland annat 5G Appeal. Men i Dagens Industris artikel påstår Jimmy Estenberg från Strålsäkerhetsmyndigheten att hälsorisker inte skulle visats annat än i ”enskilda studier”.

Strålskyddsstiftelsens informationsblad 5G – 5 Fakta som du bör känna till granskades i DI-artikeln. Strålskyddsstiftelsen kontaktades inte inför publiceringen. Här kommenterar vi främst påståendena om att ”man inte skulle lyckats” bevisa att strålningen orsakar cancer, DNA-skador och andra skadliga hälsoeffekter.

Strålskyddsstiftelsen: ”5G innebär massiv ökning av mikrovågsstrålning. Mikrovågsstrålning är bevisat skadlig för människors hälsa och för miljön. Strålningen orsakar bland annat cancer, skadar cellers DNA, samt försämrar den psykiska och fysiska hälsan.”

Dagens Industri: ”påståendet ovan, där cancer och förändringar i DNA nämns, får betraktas som vilseledande, enligt Jimmy Estenberg.

”Just det har man forskat väldigt mycket på, men inte lyckats bevisa vid radiovågsexponering. Det som händer när radiovågorna är väldigt starka är att du får en uppvärmning som kan vara skadlig. Det är det enda man lyckats säkerställa på vetenskaplig väg…. Han konstaterar att det alltid går att plocka ut enskilda studier som ser samband med cancer, men att det inte ensamt kan ligga till grund för en riskbedömning. Det finns studier som hittat samband mellan strålning och olika typer av cancer. Men resultaten har inte kunnat upprepas av andra forskare”, säger Jimmy Estenberg.”

Strålskyddsstiftelsens kommentar: Jimmy Estenbergs påstående är allvarligt felaktigt och vilseledande. Forskning har upprepat och i stor omfattning visat skadliga effekter av mikrovågsstrålning som inte beror på uppvärmning utan uppstår vid betydligt lägre strålningsnivåer. En del av den forskningen, cirka 700 studier, finns redovisad i Strålskyddsstiftelsens forskningslista med källhänvisningar till de vetenskapliga publikationerna. Bioinitiativrapporten 2012, där 29 forskare bidrog, baserad på 1800 studier, drog slutsatsen att skadliga effekter är klart etablerade:

”Bioeffects are clearly established and occur at very low levels of exposure to electromagnetic fields and radiofrequency radiation. Bioeffects can occur in the first few minutes at levels associated with cell and cordless phone use. Bioeffects can also occur from just minutes of exposure to mobile phone masts (cell towers), WI-FI, and wireless utility ‘smart’ meters that produce whole-body exposure.

Many of these bioeffects can reasonably be presumed to result in adverse health effects if the exposures are prolonged or chronic. This is because they interfere with normal body processes (disrupt homeostasis), prevent the body from healing damaged DNA, produce immune system imbalances, metabolic disruption and lower resilience to disease across multiple pathways. Essential body processes can eventually be disabled by incessant external stresses (from system-wide electrophysiological interference) and lead to pervasive impairment of metabolic and reproductive functions…There is a consistent pattern of increased risk of glioma and acoustic neuroma associated with use of mobile phones and cordless phones.”

252 vetenskapsmän verksamma på forskningsområdet har konstaterat att beläggen för skadliga effekter långt under gällande gränsvärden eller referensvärden är växande, inklusive risk för cancer och genetiska skador:

”Numerous recent scientific publications have shown that EMF affects living organisms at levels well below most international and national guidelines. Effects include increased cancer risk, cellular stress, increase in harmful free radicals, genetic damages, structural and functional changes of the reproductive system, learning and memory deficits, neurological disorders, and negative impacts on general well-being in humans. Damage goes well beyond the human race, as there is growing evidence of harmful effects to both plant and animal life.”

År 2019 publicerades resultaten av den hittills största djurstudien som någonsin gjorts på cancereffekter av mikrovågsstrålning från trådlös teknik genomförd vid ansedda National Toxicology Program (NTP). Studien, som kostat över 200 miljoner kronor att genomföra visade ”klara belägg för cancer” se NTP:s webbsida.

NTP-studien fann att mobilstrålning ledde till en ökad förekomst av DNA-skador särskilt signifikant i frontala cortex i hjärnan från mushannar, i blodceller från mushonor och i hippocampus från hanråttor.

Därtill har en stor italiensk djurstudie från ansedda Ramazzini Institute redovisad 2018 visat samma resultat som NTP-studien vid exponeringsnivåer som är lägre än de som Strålsäkerhetsmyndigheten hävdar är satta med stor säkerhetsmarginal till visade skadliga effekter.:

“A statistically significant increase in the incidence of heart Schwannomas was observed in treated male rats at the highest dose (50 V/m). Furthermore, an increase in the incidence of heart Schwann cells hyperplasia was observed in treated male and female rats at the highest dose (50 V/m), although this was not statistically significant. An increase in the incidence of malignant glial tumors was observed in treated female rats at the highest dose (50 V/m), although not statistically significant.”

Dr Anthony Miller, en världsledande cancerexpert, sade redan år 2017 att bevisen för att strålningen orsakar cancer inte längre kan förnekas. Strålskyddsstiftelsen gjorde då en sammanställning av forskning som upprepat visar att mobilstrålning orsakar ökad risk för cancer (främst hjärntumör och hörselnervstumör har studerats) bland människor som använder mobiltelefoner. Här är sammanställningen i ett faktablad.

En studie visar även förhöjd risk för sköldkörtelcancer pga mobilanvändning. Detta är den enda studien hittills som studerat förhöjd risk för denna cancerform pga mobilanvändning.

Fyra metaanalyser, dvs analyser av den samlade forskningen, drar slutsatsen att forskningen sammantaget visar förhöjd risk för cancer för mobilanvändare:

2018: Ökad risk för hjärntumör. Ny metaanalys kommer fram till samma sak som tidigare analyser: den samlade forskningen visar att användning av mobiltelefon under längre tid ökar risken för hjärntumör. Wang et al. 2018

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Prasad et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Bortkiewicz et al. 2017

2017: Kriterier för cancersamband uppfyllda. Resultat från tillgänglig vetenskaplig forskning klarlägger samband mobilanvändning och cancer samt uppfyller de kriterier som krävs för att samband ska anses fastlagt. Slutsats: Radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa. Carlberg et Hardell 2017

Forskare har upprepat, sedan 18 år tillbaka, rapporterat att mobilanvändare löper förhöjd risk för hjärntumör och hörselnervstumör. Mot bakgrund av flera studier som visat förhöjd risk för hjärntumör och hörselnervstumör klassades därför mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”av IARC redan år 2011. Eftersom beläggen för att strålningen orsakar cancer stärkts sedan dess anser allt fler forskare att strålningen bör betraktas som ”cancerframkallande”, grupp 1, högsta cancerklassen.

Det finns även epidemiologiska studier som visar ökad risk för cancer pga mobilmaster och från  mikrovågsstrålning det militära.

Slutsatsen från israeliska forskare år 2018 löd: ”Overall, the epidemiological studies on excess risk for HL and other cancers together with brain tumors in cellphone users and experimental studies on RFR and carcinogenicity make a coherent case for a cause-effect relationship and classifying RFR exposure as a human carcinogen (IARC group 1).”

49 studier hade visat DNA-skador 2018

En studie, den enda som vi känner till som studerat detta, visar förhöjd risk för DNA-skador för boende nära basstationer. En annan studie som nyligen publicerats visar förhöjd risk för DNA-skador i prover från moderkaka och navelsträng från nyförlösta kvinnor som använt mobiltelefon.

År 2018 redovisades att enligt en sammanställning av tillgänglig forskning genomförd av Professor emeritus Henry Lai, visade 49 (av totalt 76) studier att mikrovågsstrålningen orsakar DNA-skador (Källa):

“Dr. Henry Lai, Professor Emeritus at the University of Washington finds that the preponderance of the research has found that exposure to RFR or ELF EMF produces oxidative stress or free radicals, and damages DNA. Moreover the preponderance of RFR studies that examined neurological outcomes has found significant effects.

The evidence for DNA damage has been found more consistently in animal and human (in vivo) studies than in studies of cell samples (in vitro).”

Det innebär att 64% visar DNA-skador. Sedan 2018 har ett antal studier tillkommit som också visat DNA-skador, bland annat NTP-studien enligt ovan.

Redan 2004 visade ett stort EU-finansierat forskningsprojekt (REFLEX) att mobilstrålning orsakar DNA-skador vid nivåer långt under gällande gränsvärden (från 0,3W/kg).  Slutsatserna var följande:

“RF-EMF produced genotoxic effects in fibroblasts, HL-60 cells, granulosa cells of rats and neural progenitor cells derived from mouse embryonic stem cells (Paticipants 2, 3 and 4). Cells responded to RF-EMF exposure between SAR levels of 0.3 and 2 W/kg with a significant increase in single and double strand DNA breaks and in micronuclei frequency (Participants 2 and 3). Chromosomal aberrations in fibroblasts were also observed after RF-EMF exposure (Participant 3). In HL-60 cells an increase in the intracellular generation of free radicals accompanying RF-EMF exposure could clearly be demonstrated (sid 226). Reflex slutrapport

Oxidativ stress och andra effekter

180 av totalt 200 studier att mikrovågsstrålningen orsakar oxidativ stress enligt Henry Lais sammanställning.

Omfattande forskning visar sedan 50 år tillbaka att mikrovågsstrålning, särskilt om den är pulsad, påverkar hjärnan skadligt och yttrar sig i en symtombild kallad mikrovågssyndromet som i hög grad liknar psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsans ökning har sammanfallit med den ökande exponeringen för mikrovågsstrålning pga under de två senaste decennierna. Här är Strålskyddsstiftelsens rapport om det.

Strålskyddsstiftelsen har också i olika faktablad sammanställt forskning som visar skadliga effekter under gällande referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten. Här är exempelvis ett faktablad om forskning som visat skadliga effekter av den frekvens som WiFi sänder på.

Gränsvärden

Dagens Industri: ”Därför har det satts gränsvärden för att undvika de skadliga effekterna som vi känner till. Är du under gränsvärdena finns inga säkerställda negativa hälsoeffekter” (Jimmy Estenberg)

Strålskyddsstiftelsens kommentar: Gällande gränsvärden eller ”referensvärden” från Strålsäkerhetsmyndigheten skyddar inte mot de i den vetenskapliga forskningen sedan lång tid och i stor omfattning visade skadliga effekterna. De skyddar inte heller mot längre tids exponering utan utgår ensidigt från föreställningen som etablerades av den amerikanska militärindustrin på 1950-talet att mikrovågsstrålning enbart är skadlig om den är så intensiv att den orsakar omedelbara vävnadsskador pga uppvärmning inom 60 minuter. Gränsvärdena utesluter effekter i form av cancer, oxidativ stress, DNA-skador, huvudvärk, sömnsvårigheter, hjärtbesvär med flera effekter (mikrovågssyndromet) som rapporterats i stor omfattning i den vetenskapliga litteraturen sedan 50 år vid nivåer som är lägre än Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärde. De utesluter därmed skydd mot skadliga effekter på grund av längre tids exponering som är aktuell från basstationer, WiFi, mobiler mm. Mera info om gränsvärdet här.

Eftersom gällande referensvärden som härrör från organisationen ICNIRP bygger på ett föråldrat synsätt och är uppenbart otillräckliga som skydd mot visade hälsorisker protesterar läkare, forskare och miljöorganisationer allt kraftigare mot att människor inte skyddas mot de alltmer bevisade hälsoriskerna:

  • 252 vetenskapsmän, samtliga verksamma inom forskningsområdet, har begärt att gränsvärdet omprövas eftersom allt fler studier visar skadliga effekter vid lägre nivåer, samt att människor skyddas bättre och informeras brett om riskerna. EMF Scientist Appeal.
  • Över 350 vetenskapsmän och läkare har  begärt att 5G-utbyggnaden stoppas pga potentiella allvarliga hälsorisker, samt att nya gränsvärden är nödvändiga eftersom ICNIRP:s värden är föråldrade och otillräckliga som skydd. 5G Appeal.
  • 165 vetenskapsmän och läkare samt 95 miljö- och hälsoorganisationer konstaterar att gällande referensvärden är hälsofarliga eftersom de medger hälsofarlig exponering under det ovetenskapliga argumentet att de skulle skydda mot hälsorisker. Det är uppenbart att ICNIRP:s värden skyddar industrin i stället för människorna och miljön. De måste omprövas. EMF Call.

5G Appeal

Strålskyddsstiftelsen: ”Över 260 vetenskapsmän och läkare anser att 5g bör stoppas på grund av potentiellt allvarliga hälso- och miljöeffekter.”

Dagens Industri: ”Jimmy Estenberg säger att han känner till sidan, ”5gappeal.eu”, där läkare skrivit under uppropet som nämns, men konstaterar att det inte säger något om helhetsbedömningen av alla de kvalitetssäkrade studier som gjorts.

”Många där pekar ut enskilda studier. Vissa studier är rena skräckexempel på hur det kan gå till. De är säkert duktiga på djurförsök, men de har bristande kunskap om hur radiovågsteknik fungerar. De har till exempel lagt en mobiltelefon som exponeringskälla ovanpå en råttbur”, säger han och förklarar att det aldrig kan anses som en vetenskaplig studie. ”

Strålskyddsstiftelsens kommentar: Detta är ännu ett  gravt felaktigt påstående från Jimmy Estenberg. Det finns inga ”enskilda studier som är skräckexempel på hur det kan gå till” i 5G appeal. I stället hänvisar 5G Appeal till stora forskningssammanställningar som EuropaEM EMF Guidelines, Bioinitiativerapporten samt till EMF Scientist appeal som redan konstaterat att redan befintlig exponering från redan befintlig teknik är bevisat skadlig för människors hälsa och för miljön. NTP är väl den enda enskilda studien som nämns i 5G Appeal men i stället för att vara ”skräckexempel” är detta den mest påkostade och välgjorda studien på området cancerrisker i djurförsök pga mobilstrålning från ett högt ansett forskningsinstitut. Här är 5G Appeal i svensk översättning.

Slutligen beklagar Strålskyddsstiftelsen att Dagens Industri inte förmår korrekt skriva att Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse utan beskriver Strålskyddsstiftelsen som ”en rörelse”. Trots påpekande vägrar Dagens Industris journalist Henrik Ek korrigera detta eftersom en rörelse enligt honom ”kan vara många saker”.

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend