Städer stoppar 5G i bostadsområden pga befarade hälsorisker

Efter att motståndet mot 5G-utbyggnaden sprider sig allt mer i USA och människor får förståelse för de avsevärda hälsoriskerna med 5G har flera städer tagit beslut om att inte tillåta små 5G-basstationer i bostadsområden nära människors bostäder.

En stad som nyligen tagit beslut om att begränsa 5G är Mill Valley med 14 000 invånare. Efter en hearing där 20 talare uttryckte sina synpunkter under 4 timmar och 145 yttranden lämnats som motsatte sig 5G-utbyggnaden pga oro för hälsorisker, har staden beslutat att ta hänsyn till hälso- och säkerhetsriskerna.

Mill Valley är en mindre välbärgad stad som ligger strax norr om San Franciso och inte långt från Silicon Valley. Beslutet förbjuder nya trådlösa basstationer i bostadsområden och innebär även att årliga mätningar av strålningen ska genomföras.

Tidigare har andra städer, San Anselmo and Ross , tagit liknade beslut för att begränsa 5G-utbyggnaden pga oro för hälsorisker.

Ny Teknik konstaterar att ”om lokala initiativ som det i Mill Valley sprider sig kan det påverka 5g-utrullningen”. Ny Teknik lämnar i övrigt i i sin artikel helt felaktig information om forskningsläget gällande cancerrisker. Allt fler vetenskapliga belägg visar övertygande att mikrovågsstrålning från redan i dag befintliga system (2G, 3G, 4G, WiFi) orsakar cancer, varför ledande experter utan bindningar till industrin är av uppfattningen att strålningen bör betraktas som ”cancerogen för människa”, Grupp 1, samma som asbest, dioxin och cancer.

209 vetenskapsmän har begärt att 5G-utbyggnaden stoppas pga allvarliga potentiella risker för människors hälsa och för miljön (5Gappeal).

5G kommer att öka mikrovågsstrålningen i vår miljö enormt, vilket Strålskyddsstiftelsen tidigare rapporterat. Enligt uppgifter från Ericsson kommer strålningen att öka så mycket att man riskerar överskrida gränsvärden i länder som Ryssland, Schweiz, Italien och Polen inom en radie av 115 meter från en basstation i stadsmiljö. Att strålningen är så intensiv beror på att 5G kommer att använda fasstyrda gruppantenner en teknik som ursprungligen utvecklades för kraftfulla militära radaranläggningar, vilket både koncentrerar och ökar strålningsintensiteten. Nya mycket högre frekvenser kommer också att användas. Den kraftigt ökade strålningen kommer att göra det ”svårt eller omöjligt” att bygga ut 5G i dessa länder.

Det saknas helt forskning på hälso- och miljökonsekvenser av den ökande 5G-strålningen. Regeringen som promotar 5G har inte gjort någon risk- eller hälso- och miljökonsekvensbedömning av 5G-utbyggnaden, som kan lämnas ut för offentlig granskning har regeringen meddelat Strålskyddsstiftelsen. Strålsäkerhetsmyndigheten å sin sida har också hittills underlåtit att göra en risk- eller hälso- och miljökonsekvensbedömning, ett slapphänt agerande som kännetecknat myndighetens bristfälliga ”strålskydd” under över ett decennium.

Strålskyddsstiftelsen: 5G strider mot svensk miljölag

Enligt svensk miljölagstiftning gäller att om det finns skäl att anta ”olägenheter”, vilket det finns i mycket stor omfattning ska försiktighet gälla. Om det finns risk för att verksamheten kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet, får verksamheten inte beviljas/bedrivas. Miljöbalkens 2:a kapitel § 10:

”Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket. Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet.

5G kan mot bakgrund av nuvarande kunskap befaras försämra det allmänna hälsotillståndet. 5G ska därför inte tillåtas. Bevisningen är stark att strålning från trådlös teknik medför avsevärda hälsorisker redan före det kraftiga tillskottet av det planerade 5G-experimentet. Misstankarna är därför också mycket starka för att ett ytterligare kraftigt tillskott av mikrovågsstrålning kommer att skada väldigt många människor och orsaka många människors utslagning och förtida död. Läs mer

Videos om 5G från USA:

Stop the Race to rollout 5G

Pushback against 5G

 

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Arbetet görs för att ni ska få tillgång till den information som borde vara självklart i en demokrati. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥

 

Mer om 5G

Stoppa 5G – Över 200 vetenskapsmän och doktorer varnar för allvarliga hälsorisker i gemensam appell (5G appeal) Läs mer

Ny webbsida för 5G appellen, www.5gappeal.eu

Var finns regeringens bedömning av hälso- och miljökonsekvenser (riskbedömning) av den omfattande 5G-utbyggnaden? Strålskyddsstiftelsen begär att regeringen utreder hälsoriskerna och riskerna för miljön innan utbyggnaden kan ske. Läs mer

Värna folkhälsan – stoppa 5G. Demonstration i Stockholm den 14 april 2018. Läs mer.

Vd för Microsoft i 16 år vill stoppa 5G. Läs mer

5G – ett olagligt experiment med människors hälsa. Läs mer

Broschyr om 5G från Strålskyddsstiftelsen. Läs mer

Faktablad om 5G från Strålskyddsstiftelsen. Pdf

5G och självkörande bilar. Will driverless cars cause DNA Damage and Cancer? Läs mer.

 

 

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend