Låt människor få veta att 220 experter varnar för hälsorisker

 

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, påstod den 19 maj att misstanken om hälsorisker med strålning från trådlös teknik skulle minskat. Men 220 vetenskapsmän konstaterar tvärtom att beläggen ökat och att människor måste skyddas mot och informeras om riskerna, inklusive risk för cancer.

SSM:s expert Eric van Rongen svarade på en fråga från Strålskyddsstiftelsen att det är upp till svenska folket och beslutsfattare att välja vilken sida av forskarvärlden som är mest trovärdig. SSM som ska vara opartisk och saklig uppmanas därför att redovisa att 220 vetenskapsmän menar att det visst finns hälsorisker och att beläggen ökat .

220 vetenskapsmän: beläggen har ökat och människor måste skyddas mer


I maj 2015 sände 200 vetenskapsmän en gemensam appell till WHO och FN, som fram till våren 2016 undertecknats av 220 experter på området. I videon ovan förklarar Martin Blank appellen. De 220 experterna konstaterar:

”Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker långt under gällande riktlinjer: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande. Samtidigt fortsätter WHO (och SSM) att rekommendera riktlinjer som saknar skydd mot dessa hälsorisker.”

De begär bland annat att:

 1. Barn och gravida kvinnor ges särskilt skydd
 2. Allmänheten får heltäckande information om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska fält samt utbildas om åtgärder för att minska hälsoriskerna:
 3. Vårdpersonal utbildas om hälsoeffekterna och om behandling av patienter med ohälsosymtom kopplade till av elektromagnetiska fält;

Amerikansk 200-miljonersundersökning bekräftade cancerrisker

Så sent som den 27 maj offentliggjordes dessutom en ny stor amerikansk djurstudie, som kostat 200 miljoner kronor, från ansedda National Toxicology Program, NTP, under amerikanska hälsodepartementet. Enligt insatta experter, exempelvis den tidigare chefen för NTP Chris Portier, visar den klart samband mellan cancer (hjärntumör) och exponering för mobilstrålning. Enligt svenska och internationella experter på området kan strålningens cancerklassning skärpas till högsta cancerklassen, samma som asbest, tobak och dioxin, mot bakgrund av de senaste årens resultat.

SSM: ”misstanken om risker har blivit svagare”

Men den 19 maj påstod SSM att misstanken om hälsorisker i stället skulle minskat under senare år och att det i stort sett inte skulle finnas några risker.

”För varje år har misstanken om att mobiltelefoner eller trådlösa nätverk skulle innebära en hälsorisk för människor eller miljö blivit allt svagare….I allmänhet har mer klarhet vunnits, framför allt om frånvaron av ett antal skadliga hälsoeffekter som misstänktes vara orsakade av exponering för elektromagnetiska fält av olika frekvenser.”

Detta efter att SSM:s expertgrupp om åtta personer, där i stort sett alla har bindningar till den berörda industrin, lämnat ännu en rapport som SSM hävdade skulle visa detta. Den 19 maj 2016 rapporterade Ekot/Sveriges Radio:

”Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har tittat på omkring 300 vetenskapliga artiklar publicerade under det senaste året. Slutsatsen är att det inte framkommit något nytt som kan koppla strålning från mobiltelefoner eller trådlös utrustning till cancer eller andra hälsoskador. Inga belägg finns heller för att barn skulle vara extra känsliga för radiovågor. ”

Belägg som ökat kan inte ha minskat

Detta är klart felaktig information och direkt motsatt de 220 vetenskapsmännens ställningstagande. Under de senaste åren har, som exempel, följande vetenskapliga belägg tillkommit:

 1. En internationell forskningsgenomgång konstaterar att det är ”övertygande bevisat” att mobilstrålning orsakar oxidativ stress. Av 100 undersökningar som studerat detta visar 93 att strålningen orsakar oxidativ stress, dvs 93% av undersökningarna.
 2. En stor tysk djurstudie, finansierad av tyska strålsäkerhetsmyndigheten, bekräftar att 3G-strålning främjar cancer i djurförsök vid mycket låga nivåer, långt under gällande gränsvärden (0,04 W/kg). Studien var en upprepning av en tidigare undersökning vid ett annat laboratorium, vilket innebär stark bevisning. Till dessa båda undersökningar kan vi nu också lägga den mycket ansedda NTP-undersökningen, från USA som visade förhöjd förekomst av hjärntumör bland möss.
 3. Flera nya undersökningar har bekräftat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör och annan ohälsa.
 4. En mycket stor och ökande mängd forskning som publicerats under det senaste året stärker i själva verket beläggen för att mobilstrålning och lågfrekventa fält orsakar sjukdom, bland annat cancer, neurologiska sjukdomar, psykisk ohälsa, skadad fosterutveckling samt reproduktion. Strålskyddsstiftelsen har löpande rapporterat om ny forskning sedan flera år tillbaka. Den långa listan som visar att beläggen ökat och att SSM:s påstående är felaktigt finns här. Bioinitativrapporten författad av 29 vetenskapsmän omfattar 1800 vetenskapliga artiklar mellan 2007 och 2012. Slutsatsen är att beläggen för hälsorisker, inklusive cancer, har ökat under perioden.

SSM:s expert: människor får välja vem de vill lita på

SSM:s expert Eric van Rongen hävdade på SSM:s seminarium den 19 maj att det var mycket svårt att dra några säkra slutsatser av tillgänglig forskning på celler och djurförsök. Därför menar han att det inte finns hälsorisker. Eric van Rongen har intressekonflikter då han samtidigt är ordförande för organisationen ICNIRP och medlem i IEEE, som rekommenderar gällande gränsvärden för tillåten strålning. Dessa är av stor strategisk och ekonomisk betydelse för industrin och skulle vara otillräckliga om en hälsorisk erkändes. Han har själv aldrig forskat på djur eller celler men har ändå fått rollen av att döma andras forskning på området som expert för SSM, WHO, ICNIRP och IEEE mfl organisationer.

Mona Nilsson Strålskyddsstiftelsen ställde frågan till Eric van Rongen varför svenska folket och beslutsfattarna skulle lita på honom och inte de 220 vetenskapsmännen som inte har samma problem (som Eric van Rongen) att dra slutsatser av samma forskningsunderlag utan konstaterar att beläggen är ökande och tillräckliga för att stärka skyddet (dvs skärpa gränsvärdena) ? Eric van Rongen svarar att det är upp till svenska folket och beslutsfattarna att välja vem de vill lita på.

Problemet är att svenska folket inte kan välja eftersom de allra flesta inte har fått kännedom om de 220 vetenskapsmännens appell och bedömning. Varken  SSM eller tongivande media har redovisat.

WHO:s projektledare undvek frågorna

Mona Nilsson ställde även samma fråga till Emilie van Deventer som leder WHO:s arbete med utvärdering av hälsorisker av elektromagnetisk strålning (WHO EMF Project).  WHO EMF Project var under flera år till stor del finansierat av mobilindustrins lobbyorganisationer. Mona Nilsson frågade också vilket svar WHO ger de 220 vetenskapsmännen? Van Deventer undvek att svara på båda frågorna och pratade i stället om annat.

Genomgående förhöjd risk för cancer, Alzheimers och ALS

SSM:s ensidiga och partiska hållning om risker med strålning är ett extremt högt risktagande för folkhälsan då alla, inklusive små barn och barn i skolåldern, i ökande grad är exponerade för en strålning som allt fler vetenskapsmän och läkare verksamma på området varnar för medför hälsorisker, inklusive ökad risk för cancer och degenerativa sjukdomar.

Huss_alzheimersPå seminariet redovisade SSM:s expert Anke Huss att forskningen genomgående observerat förhöjda risker för ALS och Alzheimers samt leukemi efter exponering för lågfrekventa magnetfält. Alla resultat som är till höger om mittlinjen visar förhöjda risker (bilden visar undersökningar av Alzheimers). Genomsnittliga förhöjda risken är 50% (1.51)

Huss_ALS_SSM2016Bilden ovan visar risken för ALS. I stort sett alla undersökningar är till höger om mittlinjen och visar förhöjda risker. Genomsnitt är + 80% (1.78). Vi saknar fortfarande undersökningar om människor som exponerats för mikrovågsstrålning (eller radiofrekvent strålning) också löper förhöjda risker, men inget tyder på att så inte skulle vara fallet eftersom undersökningar på djur tyder på sådana effekter. Massexperimentet på mänskligheten fortsätter alltså eftersom SSM:s experter anser att de inte har tillräckliga bevis för skadligheten ännu. Man bortser därmed inte bara från omfattande belägg för skadlighet utan också från svensk miljölagstiftning som tydligt lägger bevisbördan på industrin, inte på konsumenterna och allmänheten.

Trots de ökande beläggen för allvarliga hälsorisker vidtas inte några åtgärder och människor informeras inte.

SSM:s partiskhet kan få allvarliga folkhälsokonsekvenser

Den ökande exponeringen få allvarliga konsekvenser för folkhälsan om de 220 vetenskapsmännen har rätt. Strålskyddsstiftelsen uppmanar därför SSM att förbättra sin saklighet och opartiskhet enligt regeringsformens 1:a kapitel genom att omedelbart vidta följande åtgärder:

 • Sakligt och opartiskt offentliggöra EMF Scientists appeal, dvs de 220 vetenskapsmännens ställningstagande.
 • Sakligt och opartiskt offentliggöra Bioinitiativrapporten från 29 internationella experter från 2013 om 1800 undersökningar som liksom EMF Scientists Appeal drar slutsatser att beläggen för hälsorisker ökat och att allmänheten måste skyddas bättre och informeras om riskerna.
 • Införa möjlighet att lämna yttrande över kommande och den senaste expertrapporten samt offentliggöra dessa yttranden på den egna webbsidan, ssm.se.
 • Korrigera den obalanserade sammansättningen av expertgruppen genom att tillse att expertgruppen får en sammansättning som är opartisk och återspeglar forskarvärldens bedömning. Representanter för de många forskare som är av uppfattningen att det finns omfattande belägg för hälsorisker bör ingå. Man bör även förbättra kontrollen av jäv då de flesta nu anlitade experterna har intressekonflikter och bindningar till berörd industri. En majoritet av SSM:s experter har under alla år som SSM avfärdat hälsorisker under gällande gränsvärden varit medlemmar i organisationerna IEEE eller ICNIRP som rekommenderat gränsvärdena. Läs Strålskyddsstiftelsens analys av intressekonflikter här

Allmänhet och beslutsfattare måste få objektivt beslutsunderlag

– Allmänheten och beslutsfattarna måste få en objektiv redovisning av forskningsläget och forskarvärldens bedömning. SSM:s expert anser att svenska folket själva ska få välja om de vill lita på SSM:s lilla grupp av experter eller de 220 vetenskapsmännen som varnar för hälsorisker. En förutsättning för det är förstås att människor fått kännedom om båda sidors ståndpunkter samt att forskningen också visar något annat än det som SSM påstår, säger Mona Nilsson.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend