Risk för DNA-skador för boende nära mobilmaster eller basstationer

En ny vetenskaplig undersökning från Indien visar att närboende till mobilmaster eller basstationer har tecken på DNA-skada samt oxidativ stress. Det visar analyser av blodprov från 40 personer boende inom 80 meter från antennerna. Detta trots att uppmätt genomsnittlig strålning var 2000 ggr under gällande referensvärden från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

(Foto: Shutterstock)

80 personer ingick i  studien. Forskarna mätte strålning från basstationer eller mobilmaster i deltagarnas sovrum och tog blodprov. Hälften (40) bodde inom 80 meter från närmsta mast och hälften mer än 300 meter från närmsta mast. Blodproverna analyserades gällande markörer för DNA-skada och oxidativ stress. Resultaten för de båda grupperna jämfördes.

Hos de som bodde inom 80 meter från masterna uppmättes strålning från masterna på mellan 2 800 och 7 520 mikroW/m2, i genomsnitt 5 000 mikroW/m2. Hos de som bodde mer än 300 meter bort, vilka utgjorde jämförelsegrupp, uppmättes 14 – 65 mikroW/m2. Deltagarna var inte exponerade för förhöjda nivåer av strålning i arbetet och det fanns inga andra källor till förhöjd strålning (transformatorer, kraftledningar eller radio/TV-master) i närheten från bostaden. Deltagarna hade inte heller WiFi, mikrovågsugn eller andra starka källor till mikrovågsstrålning i hemmet.  Rökning, alkoholkonsumtion och matvanor analyserades också.

DNA-skador och oxidativ stress

Analyserna visade följande resultat:

  • Alla fem studerade biologiska markörer var statistiskt signifikant påverkade i den exponerade gruppen jämfört med den grupp som bodde mer än 300 meter bort. Det gäller tecken på DNA-skada i form av ökad bildning av mikrokärnor, samt tecken på oxidativ stress i form av minskade nivåer av 3 antioxidanter (glutathion, GSH, superoxid dismutas, SOD, och katalas) samt ökad förekomst av lipidperoxidering, LOO.
  • Man noterade även en kumulativ effekt av exponering för mobilmaster eller basstationer plus användning av mobiltelefon mer än 3 timmar om dagen. De som använde mobilen mer än 3 timmar om dagen hade fler vita blodkroppar med mikrokärnor i blodet jämfört med de som använde mobilen mindre än 3 timmar.
  • Tecken på DNA-skada sågs vid nivåer som är långt under gällande referensvärden för strålning från mobilmaster, basstationer och WiFi-routrar. Gällande referensvärde från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten för 3G och 4G är 10 000 000 mikroW/m2 men skadliga effekter sågs i gruppen med i genomsnitt 5 000 mikroW/m2

Kan leda till sjukdomar

Forskarna skriver att det finns tecken på att mikrovågsstrålning från trådlös teknik kan orsaka samma skadliga effekter som joniserande strålning. De drar slutsatsen att resultaten visar att långvarig exponering för strålning från mobilmaster och användning av mobiltelefon skadar DNA, vilket på sikt kan leda till sjukdomar inklusive cancer. De pekar också på att det sannolikt är genom bildning av fria radikaler och oxidativ stress som DNA-skadorna uppstår.

Den här studien läggs till tidigare minst 16 studier av hälsotillstånd runt basstationer och mobilmaster som visar att närboende löper ökad risk för cancer eller symtombilden mikrovågssyndromet. Dessa återfinns i Strålskyddsstiftelsens Faktablad om mobilmaster och hälsa.

Dessa och tidigare resultat visar sammantaget tydligt att gällande referensvärden från svenska Strålsäkerhetsmyndigheten är otillräckliga som skydd mot påvisade och potentiellt allvarliga hälsorisker för de som bor nära mobilmaster och basstationer för mobiltelefoni eller de som exponeras för förhöjda nivåer av mikrovågsstrålning från andra källor (WiFi, trådlöst uppkopplade datorer, mobiler mm).

Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden täcker endast omedelbara effekter då strålningen är så hög att den orsakar uppvärmning. Referensvärdet utesluter uttryckligen effekter av längre tids exponering vid lägre nivåer exempelvis cancer. Myndigheten påstår att det inte finns någon fara med att bo 10-20 meter från basstationer och att inga hälsoeffekter påvisats under referensvärdet

Många vittnar om ohälsa – ingen uppföljning

Ingen undersökning av hälsotillstånd i närhet av mobilmaster eller mobilbasstationer har någonsin gjorts i Sverige eller övriga nordiska länder. Detta trots omfattande och mycket samstämmiga vittnesmål från människor som drabbats av sömnlöshet, huvudvärk, yrsel, utmattning, hjärtarytmier, tinnitus mm, samt vittnesmål om ökad förekomst av cancer, vilket även bekräftats av internationell forskning.

Strålsäkerhetsmyndigheten och telekomoperatörerna sviker människor i Sverige på det grövsta sätt, De känner till den här forskningen som visar skadliga effekter, de får samtal och brev från människor som blivit sjuka sedan mobilmaster eller basstationer etablerats i närheten. Men vittnesmålen avfärdas med lögnen att inga hälsorisker skulle finnas under referensvärdena. Basstationer kan etableras från en dag till annan direkt intill människors bostäder utan information om hälsoriskerna, säger Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen.

Skyddande rekommendationer

Strålskyddsstiftelsen anser baserat på forskning och många experters bedömningar att strålningen från trådlös teknik och mobilmaster i sovrum inte bör överstiga 1 mikroW/m2 i sovrum och helst inte 10 mikroW/m2 där människor vistas längre perioder, exempelvis på arbetsplatser och i skolor/förskolor. Det är i linje med rekommendationer från Salzburg Health Department och BioInitiative Group.

Referens och mer i samma ämne:

Zothansiama et al. 2017: Impact of radiofrequency radiation on DNA damage and antioxidants in peripheral blood lymphocytes of humans residing in the vicinity of mobile phone base stations https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28777669

Faktablad: Mobilmaster och hälsa

Referensvärdet

Om mobilbasstationer och master

Flyer: Utsikt från ditt fönster

♥♥♥

Det arbete Strålskyddsstiftelsen gör är för dig och din familj. För er hälsa, för kommande generationer och för vår gemensamma miljö. Vi gör det informationsarbete som ansvariga myndigheter borde göra, men som de inte gör. Vi gör också det granskande arbete som tongivande media borde göra, men som de inte gör.

Det här noggranna granskningsarbetet tar tid och kräver ofta hårt arbete innan varje ny artikel kan publiceras.

Om du tycker detta är viktigt och vill bidra till vårt fortsatta arbete, kan du skänka ett engångsbelopp eller bli månadsgivare genom att anmäla stående månadsöverföring i din internetbank. Om många bidrar kan vi arbeta ännu bättre. Tillsammans blir vi starka.

Bankgiro: 814-8504

♥♥♥

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend