Barnen och lärarna utsätts för hälsorisker i skolan – vilket ansvar tar du Gustav Fridolin?

Öppet brev till skolminister Gustav Fridolin, 3 oktober 2017, gällande hälsorisker med strålning från trådlös teknik i skolan.

Vi har under en längre tid önskat få ett sammanträffande med dig, Gustav Fridolin, då du är högst ansvarig för miljön i skolan och förskolan i egenskap av skolminister. Men Du har hittills, via dina medarbetare, meddelat att du inte har tid att ta del av vår information gällande arbetsmiljön i skolan och förskolan.

Skolan och förskolan är i dag förorenad med cancerklassad mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Tekniken har införts i skolan, utan att någon utredning eller forskning gjorts för att säkerställa att barnen och lärarna inte utsätts för hälsorisker. Faktum är att Strålsäkerhetsmyndigheten på direkt fråga om vilken forskning som säkerställer att de strålningsnivåer barn kan utsättas för i skolan från trådlös teknik inte riskerar deras hälsa, välbefinnande eller inlärningsförmåga, svarat att någon sådan forskning ”givetvis inte finns”.

Det är förstås helt oacceptabelt!

Hundratals forskare, vetenskapsmän och läkare har under de senaste åren varnat för allvarliga hälsorisker, i synnerhet för barnen, med den ökande strålningen från trådlös teknik. De, liksom Europarådet i resolution 1815, avråder från användning av trådlös teknik i skolan. Detta då forskningen visar att strålningen orsakar en symtombild som brukar kallas ”psykisk ohälsa” (sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrations-, minnes- och inlärningsproblem, depression och utmattning mm) samt ökar risken för cancer.

Strålskyddsstiftelsen sammanställer löpande forskningsrapporter. I dag visar omfattande forskning att strålningen orsakar en symtombild som brukar kallas ”psykisk ohälsa” (sömnsvårigheter, huvudvärk, koncentrations- och minnesproblem, depression och utmattning mm) samt ökar risken för cancer. I Frankrike, har en omfattande myndighetsutredning konstaterat att tekniken skadar såväl barns inlärnings- och koncentrationsförmåga samt kan orsaka psykisk ohälsa. Ledande experter anser i dag att strålningen bör betraktas som ”cancerogen för människan”, på samma sätt som asbest, tobak och dioxin. I många andra länder har man en mycket restriktivare syn på användningen av trådlös teknik i skolan. Frankrike har också i sin skollag rekommenderat att säkrare trådburen teknik prioriteras framför trådlös.

Det storskaliga införandet av trådlös teknik, som massexponerat barn, ungdomar och anställda i skolan för mycket höga nivåer av mikrovågsstrålning, har sammanfallit tidsmässigt med de senaste årens skenande psykiska ohälsa. Parallellt ses även en alarmerande ökning av antidepressiva läkemedel som ges till barn och ungdomar. Många lärare har också drabbats långtidssjukskrivning eller förtidspensionering som följd, inklusive undertecknad gymnasielärare.

Det är högst angeläget att du, Gustav Fridolin, får kännedom om det vetenskapliga kunskapsläget och våra observationer och erfarenheter från skolan. I synnerhet som en felaktig föreställning verkar råda på utbildningsdepartementet, nämligen den att det inte skulle finnas ”något vetenskapligt stöd för orsakssamband mellan exponering för EMF och symtom.” Detta var det svar vi nyligen fick av din medarbetare på vår förfrågan om möte med dig. Det innebär att beslut från dig och regeringen gällande IT och val av teknik i skolan fattas på inkomplett och felaktigt beslutsunderlag.

Vi sänder dig därför:

  1. En lång lista på exempel på vetenskaplig forskning som bevisligen sedan en lång rad år visar samband mellan ökad risk för ohälsosymtom och hälsorisker, såsom försämrad inlärningsförmåga och minne, oxidativ stress, DNA-skador och cancer.
  2. Den franska myndigheten ANSES utredning (2016) som konstaterade att barns psykiska hälsa och kognitiva förmåga (inlärning, minne, koncentration) riskerar att påverkas negativt av tekniken.
  3. Ställningstagandet från 230 vetenskapsmän som i en gemensam skrivelse konstaterat följande: Allt fler vetenskapliga studier påvisar biologiska effekter och ökade hälsorisker: ökad cancerrisk, ökad bildning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar samt negativa effekter på välbefinnande.”
  4. Reykjavikappellen, en skrivelse till berörda skolmyndigheter och beslutsfattare inom skolan och förskolan från över 100 läkare, forskare, lärare och specialistorganisationer daterad mars 2017. De skriver att de är oroade för barnens hälsa och utveckling på grund av trådlös teknik i skolan. De uppmanar skolmyndigheter att ta sitt ansvar för barnens framtida hälsa, att minimera barns exponering för strålning i skolan och förskolan samt använda kabelburen internetuppkoppling.
  5. En artikel om undertecknad lärares erfarenhet av trådlös teknik i skolan.

Det är viktigt att Du, Gustav Fridolin, i egenskap av skolminister, klargör följande:

  1. Tar du Gustav Fridolin ansvar för hållningen som sprids från ditt departement, att det saknas vetenskaplig forskning som visar samband mellan hälsorisker och strålning från trådlös teknik, trots att det bevisligen finns hundratals forskningsresultat som visar samband och trots att hundratals forskare, vetenskapsmän och läkare pekar just på dessa växande och omfattande belägg för hälsorisker?
  2. Gäller miljöbalken i skolan, det vill säga att det enligt kapitel 2 ska vidtas försiktighetsåtgärder ”så snart finns skäl att anta olägenheter” samt att bästa möjliga teknik används? Om miljöbalken gäller, varför tillämpas den inte, trots dessa belägg för hälsorisker?
  3. Gäller Miljöbalkens omvända bevisbörda även i skolan, att det är upp till verksamhetsutövaren, det vill säga skolan, och dig som högst ansvarig, att visa att den trådlösa tekniken inte utsätter barnen och lärarna för hälsorisker? Om den gäller, var finns den forskningen (Strålsäkerhetsmyndigheten uppger att sådan forskning ”givetvis inte finns”)?
  4. Tar du personligen ansvar för att barn och lärare inte riskerar att skadas av strålningen från trådlös teknik i skolan?

Mot bakgrund av ovanstående bör Sverige lagstifta så att barns exponering för radiofrekvent strålning i skolan och förskolan reduceras genom att ersätta trådlös teknik i skolor och förskolor med trådbunden teknik och strikt begränsa användning av mobiltelefoner under skoltid genom att helt förbjuda dessa eller åtminstone kräva att de hålls avstängda. Därutöver bör informationskampanjer riktade till barn och ungdomar vidtas för att göra barn och ungdomar medvetna om de potentiella hälsoriskerna med långvarig och hög användning av trådlös teknik.

Hur kommer Du, Gustav Fridolin, och utbildningsdepartementet att arbeta för att lagstiftning med ovanstående intentioner tas fram?

Vi väntar svar på ovanstående frågor senast den 15 november 2017 och ser fram emot en dialog i frågan.

Linda Niewenhuizen, gymnasielärare, skadad av mikrovågsstrålning från trådlös teknik i skolan, fembarnsmamma.

Mona Nilsson, Ordförande Strålskyddsstiftelsen

 

Svaret från Fridolins departement kom ett år senare.

Läs svaret här

Mer i ämnet:

Cancerexpert: Bevisen kan inte längre ignoreras. Mobilstrålning orsakar cancer.

Använd inte trådlös teknik i skolan. Läkare och experter.

Cypern skyddar barn bättre än Sverige mot strålning i skolan.

Mobiler och surfplattor försämrar barns sömn. Starkt och entydigt samband i forskningen.

Dramatisk ökning av psykisk ohälsa. En förväntad effekt av ökad strålning.

Fransk myndighet varnar för faror för barn med trådlös teknik.

Frankrike: Trådlösa nätverk förbjuds i förskolan för de minsta.

Gör som Steve Jobs – låt inte barnen använda surfplattor.Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend