Forskning

dokumentOmfattande forskning visar att strålning från trådlös teknik och lågfrekventa fält från kraftledningar och transformatorer mm är en hälsorisk. Strålningen ökar förekomsten av olika ohälsosymtom som sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, koncentrations- och minnesstörningar, hjärtpåverkan, hudutslag mm. På sikt ökar risken för cancer och degenerativa sjukdomar.

(Uppdaterad 2-10-2020)

Cancerklassad strålning

Såväl den högfrekventa mikrovågsstrålningen från trådlös teknik som lågfrekventa magnetfält är klassade som ”möjligen cancerframkallande för människan, klass 2B, av Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC mot bakgrund av undersökningar som visar förhöjd risk för cancer. Allt fler forskare och experter är emellertid av uppfattningen att de senaste årens forskning klarlagt att strålningen orsakar cancer och att klassningen därför bör skärpas till Grupp 1, ”cancerogen för människa” i samma grupp som asbest, dioxin, tobak exempelvis. Se gärna vårt faktablad.

I EMF Scientists appeal, undertecknad av 253 vetenskapsmän verksamma inom detta forskningsområde, konstaterades år 2015 att

”Många nya vetenskapliga studier har visat att EMF påverkar levande organismer vid nivåer långt under de flesta gällande internationella och nationella riktlinjer. Effekter inkluderar ökad risk för cancer, cellulär stress, ökad förekomst av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar av reproduktionssystemet, inlärnings- och minnesproblem, neurologiska sjukdomar samt negativ påverkan på det allmänna hälsotillståndet. Skador ses inte bara på människan eftersom det finns växande belägg för skadliga effekter på såväl växter som djurliv.”

Ökad risk för psykisk ohälsa och andra skadliga effekter.

Omfattande forskning har alltsedan 50 år tillbaka visat att exponering för mikrovågsstrålning, i synnerhet om den är pulserad och modulerad som i modern trådlös kommunikationsteknik orsakar en symptombild som innefattar bland annat sömnsvårigheter, huvudvärk, tinnitus, hjärtpåverkan, yrsel, onormal trötthet mm. Symtombilden kallades mikrovågssyndromet eller radiofrekvenssjukan. Över 15 studier har visat att boende i närhet av mobilmaster eller basstationer löper ökad risk för flera av dessa symptom. Många djurstudier bekräftar att strålningen orsakar påverkan på hjärnan, hormonsystemet och beteende samt minne samt på många andra kroppsliga funktioner. Läs Strålskyddsstiftelsens analys av samband ökad psykisk ohälsa och ökad exponering för strålning.

Bioinitiativrapporten visar klarlagda hälsorisker

Den mest omfattande sammanställningen av tillgänglig forskning gjordes av den från industrin oberoende internationella forskar- och expertgruppen, BioInitiative Group, som år 2007 och 2012 presenterat rapporter. 2012 års rapport omfattar 1800 undersökningar som publicerats mellan år 2007 och 2012 och i viss mån uppdaterats löpande fram till 2020.

Slutsatserna som drogs år 2012 var bland annat:

  • Effekter är fastställda även vid låg exponering och kan yttra sig i form av sömnsvårigheter, huvudvärk mm.
  • Upprepade undersökningar visar risk för cancer och påverkan på hormonsystemet.
  • Barn och foster är särskilt känsliga. Då foster exponeras kan hjärnan ta permanent skada.
  • Påverkan har setts på celler i form av bland annat DNA-skador och oxidativ stress, skadade spermier.
  • Ökad risk för Alzhemiers. 9 av totalt 12 undersökningar har visat förhöjd risk.
  • Kombinerad exponering för kemikalier ökar skadeeffekten

Skadliga effekter på nervsystemet, DNA-skador och oxidativ stress

Den uppdaterade sammanställningen 2020 visar att:

  • Sammanlagt 245 (73%) av totalt 335 undersökningar visar skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nätverk). Motsvarande effekter sågs i 216 undersökningar (av totalt 238) som gällde exponering för lågfrekventa fält.
  • Skador på cellers DNA sågs i 72 studier (av totalt 110) vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 46 (av 63) studier av lågfrekventa fält. Genetiska effekter sågs i 226 av totalt 348 undersökningar av radiofrekvent strålning och i 160 av totalt 204 studier av lågfrekventa magnetfält.
  • Oxidativ stress visades 240 av totalt 261 studier (91%) av radiofrekvent strålning och i 235 av totalt 263 studier (89%) av lågfrekventa magnetfält.
  • Majoriteten av alla tillgängliga publicerade resultat, mellan 65% och 91%, visar dessa skadliga effekter.

Redan sommaren 2015 publicerades en forskningsöversikt som visar övertygande bevis för att mobilstrålning orsakar oxidativ stress.

I vårt faktablad kan du läsa om forskning om effekter av WiFi-liknande strålning.

Alzheimers, ALS och missfall

Upprepad forskning visar att lågfrekventa magnetfält är en risk för sjukdomar som Alzheimers, demens, ALS och för missfall. Forskningen visar också genomgående förhöjd risk för barnleukemi och en majoritet visar förhöjd risk för vuxenleukemi. Läs här eller här. Det saknas ännu idag forskning som studerat om användning av mobiltelefoner eller boende nära mobilmaster eller basstationer ökar risken för Alzheimers eller demens. Däremot finns forskning som i djurförsök redovisat effekter som tyder på att mobilstrålning kan leda till ökad risk för Alzheimers eller demens (ytterligare exempel här). Endast en studie har studerat samband mellan ALS och exponering för mobilmaster den visade ökad risk för ALS.

Följ ny forskning på Strålskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsen uppdaterar löpande ny forskning i kronologisk följd som visar en lång rad olika skadliga effekter, av exponering för högfrekvent och lågfrekvent strålning. Forskningslistan finns här.

Det finns även många exempel på forskning som visar hälsoeffekter och risker på de sidor där vi redovisar hälsorisker. Gå till menyn om risker.

Strålskyddsstiftelsen har även gett ut faktablad som sammanställer forskning om cancer, risker med långtidsesponering för mobilmaster och påverkan på minnet. Gå till menyn Faktablad och informationsblad

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend