Så här vilseleder Strålsäkerhetsmyndigheten om strålning i skolan

Införandet av trådlös informationsteknik, IT i skolan har baserats på ett grovt felaktigt underlag från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. SSM påstår att man ”gjort mätningar” i skolan som visat att strålningen från tekniken är ofarlig. Men SSM har bara gjort en enda mätning år 2009 i en liten skola utan barn. Verklig exponering kan sammanlagt kan vara hundratals eller tusentals gånger högre, över nivåer som vistats öka risken för ohälsosymtom och cancer. SSM anser att mätningen är bra och relevant än i dag och medger att det ”givetvis inte finns studier” som undersökt möjliga hälsorisker för barn i skolor med trådlösa datorer. SSM påstår att de ”inte har någon större strålskyddsrelevans”.

Pressmeddelande 2016-09-30 (pdf)

Gång på gång de senaste åren har företrädare för Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, hävdat att den strålning som barnen utsätts för i skolan och i förskolan från trådlös teknik är mycket låg och därför ofarlig.

SSM: ”Mätningar” i skolmiljö visar att det ”är ofarligt”

Exempel kan hämtas från pressmeddelande den 30 oktober 2013 med rubriken ”Ofarligt med trådlösa nätverk” samt två cirkulärskrivelser till alla skolledare i Sverige år 2013:

Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt radiovågor från trådlösa datornätverk i skolmiljö. Mätningarna visade att radiovågorna är så svaga att det motsvarar normal bakgrundsnivå i stadsmiljö. Det är långt ifrån de nivåer som medför hälsorisker.” (källa)

”Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört effektmätningar i skolmiljö med trådlöst datornätverk och de visar att exponeringsnivåerna är låga, långt under gällande referensvärden. Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är alltså att det inte finns några strålskyddsskäl att undvika att installera trådlösa datornätverk, vare sig på skolor eller i hemmiljö.”

Ett annat exempel är Skolvärlden den 2 april 2014. På den egna webbsidan upprepas också påståendet om de egna mätningarna i skolmiljö som skulle visat att strålningen var ofarlig.

Kommuner, skolledare och andra myndigheter, som Skolverket mm, hänvisar i sin tur till att SSM ”gjort mätningar” som skulle visat att strålningen från trådlös teknik som förekommer i skolan i dag är låg och att tekniken därmed är ofarlig för barn i skolan. Skolverket skrev ett svar till Strålskyddsstiftelsens yttrande gällande Skolverkets förslag till mer IT i skolan i vilket man hänvisade till att SSM skulle gjort mätningar och att när man lagt ihop exponeringen från olika källor skulle mätningarna ändå visat att ”den totala exponeringen för radiovågor är låg”.

En enda mätning år 2009 i skola utan barn

Det här är emellertid långt ifrån vad SSM gjort.  SSM:s ”mätningar” i skolor i Sverige gjordes enbart vid ett enda tillfälle och vid en enda och förhållandevis liten skola för över sju år sedan, en söndag i juni år 2009. I hela skolans byggnad fanns det totalt enbart 3 st routrar för trådlöst nätverk och inga skolklasser med 30 barn med varsin påslagen smartmobil i fickan och varsin surfplatta på bordet.

Den källa som SSM år 2009 mätte upp högst strålning från var en trådlöst uppkopplad dator :

”Om man sitter vid en dator som sänder data via det trådlösa nätverket så ger datorn det största exponeringsbidraget eftersom den sänder liknande signaler som accesspunkten samtidigt som den är på ett kortare avstånd.”

SSM_2009_matning_1avstandmark

 • Mätaren placerades c:a 2 meter (!) från närmsta uppkopplade dator. Ett barn som använder dator kan sitta på ett avstånd av endast några enstaka cm eller med direktkontakt med en surfplatta/uppkopplad dator. SSM skriver på annan plats på webbsidan om avståndets betydelse: ”Om du håller ut mobilen en bit från kroppen när du pratar exponeras du för betydligt mindre radiovågor. Radiovågornas styrka avtar nämligen snabbt med avståndet.” Även brittiska Health Protection Agency skriver: ”exponeringen avtar snabbt med ökat avstånd” samt att den ”största exponeringen från WiFi kommer från datorerna eftersom de är närmast barnen”.
 • Endast fyra datorer fanns som mest uppkopplade. I klassrum i dag kan det finnas drygt 30 datorer som samtidigt är uppkopplade. Varje dator ökar den sammanlagda exponeringen.
 • Inga påslagna mobiler fanns i klassrummet. Varje påslagen mobil ökar också den sammanlagda exponeringen. Enligt den franska myndigheten Anses kan 9 av 10 mobiler i värsta fall överskrida det skyhöga gränsvärdet och 1 av 4 mobiler det dubbla gränsvärdet vid direktkontakt med kroppen.
 • Mätaren stod 3 meter från en enda router i rummet. I klassrum i dag kan det finnas flera routrar. Med många routrar i samma rum kan det vara många milliW/m2 i ett klassrum enbart från routrarna. Health Protection Agency, HPA, som också gjort en mätning (som SSM även hänvisar till) skriver att det i större skolor kan finnas 100 routrar.

matning_wifi_hpa_ssmHPA mätte i sin mätning som mest upp 87 mW/m2 50 cm från en dator. 50 cm är även det ett orealistiskt långt avstånd för ett barns om använder surfplatta eller bärbar dator.

Har svenska barn 2 meter långa armar?

Barn håller inte sällan trådlösa datorer direkt mot kroppen, precis som mobiltelefoner. Dessutom avger alla datorer elektriska och magnetiska fält. Sådan strålning har visats ökar risken för Alzheimers, ALS och barnleukemi vid långtidsexponering, vilket redovisades på SSM:s seminarium i maj 2016, och måste också beaktas.

skolklass_stralning

 • Många barn använder datorer och surfplattor direkt intill kroppen
 • 30 datorer eller fler kan samtidigt vara uppkopplade
 • 30 påslagna smartmobiler eller fler kan finnas i fickorna eller bredvid på bordet
 • Flera routrar kan finnas i klassrummet.

SSM: ”Mätningen är bra och representativ i dag”

Mona Nilsson från Strålskyddsstiftelsen ställde frågan till SSM om denna mätning verkligen var den enda som SSM gjort av exponering för strålning i skolan. Jimmy Estenberg bekräftade efter två dagars betänketid i telefonsamtal till Strålskyddsstiftelsen att mätningen från 2009 är den enda som SSM gjort på exponering i skolor:

 • Vi har inte tyckt att det finns skäl att göra ytterligare mätningar. Den är bra och representativ och står sig än i dag.

Skolverket: Vi litar på att SSM gör rätt

Maria Weståker fd chef Skolverkets undervisningsstödenhet, säger till Strålskyddsstiftelsen att det är vanligt att 30 elever samtidigt är uppkopplade med varsin dator i ett och samma klassrum. Gällande hänvisningen till SSM:s mätningar menar hon att Skolverket måste utgå från att SSM talar sanning:

 • Vi måste tro på att Sveriges myndigheter har på fötterna. De är ju statstjänstemän som arbetar för samhällets bästa. Vi litar på att de gör rätt.

Fransk myndighet: Gränsvärdet inte anpassat för barn

Strålskyddsstiftelsen rapporterade nyligen om den franska myndigheten Anses nya omfattande expertrapport som gjort en utredning om bland annat hur mycket mobiler strålar och om de risker barn utsätts för. Anses konstaterar:

 • Barn är känsligare än vuxna bland annat genom att deras kroppar absorberar mer strålning
 • Vissa delar i ett barns hjärna kan absorbera 3 gånger mer strålning jämfört med en vuxen
 • Vid helkroppsexponering kan barn absorbera 40% mer än vuxna.
 • Gällande gränsvärden är inte anpassade för barn eller någon individ under 130 cm
 • 9 av 10 mobiltelefonmodeller kan överskrida gränsvärdet och 1 av 4 det dubbla gränsvärdet då mobilerna hålls direkt mot kroppen (vuxna).
 • Strålningen kan försämra barns kognitiva förmåga (minne, koncentration)
 • Tekniken kan försämra den psykiska hälsan.

SSM: ”Betyder inte att de är känsligare

Men Jimmy Estenberg håller, trots Anses besked, fast vid att barn inte skulle vara känsligare för strålningen. I telefonsamtal med Mona Nilsson den 21 september säger han:

– Nej det betyder inte att de är känsligare, för det är så låga nivåer.

Mona Nilsson ställde den 20 september 2016 följande fråga till SSM: – Det står i mätrapporten från 2009 att Strålsäkerhetsmyndighetens rekommenderade maxvärde för allmänheten är 10 000 mW/m2 för WLAN-signaler (SSM FS 2008:18).”

Vilka vetenskapliga undersökningar, har studerat effekter på barn av längre tids exponering för WLAN och visar de facto att längre tids exponering för WLAN-signaler under eller runt 10 000 mW/m2 inte medför hälsorisker för barn på sikt i form av försämrad kognitiv förmåga (minne, inlärning) huvudvärk eller andra risker för den psykiska hälsan eller för cancer, neurologiska sjukdomar? Jag önskar att få en förteckning över de vetenskapliga studier som studerat detta och som säkerställt att barn inte utsätts för hälsorisker vid exponering för WLAN-signaler vid och under denna nivå vid längre tids exponering.

SSM: ”Givetvis finns det inga studier”

Sent på eftermiddagen den 26 september, en vecka senare, svarar Jimmy Estenberg med e-post och medger att det ”givetvis inte finns några sådana studier” eftersom de ”inte har någon större strålskyddsrelevans”:

”Nej, det finns inte några sådana studier. I normala WLAN-miljöer är exponering för radiovågor inte så hög och därför finns det givetvis inte några sådana studier. Studier på människor, där exponering för radiovågor är låg, har inte någon större strålskyddsrelevans eftersom det finns många andra riskfaktorer som påverkar resultatet och det därför är svårt att dra korrekta slutsatser.” ….

…”Det handlar inte om att bevisa att något är riskfritt. De vetenskapliga verktygen räcker helt enkelt inte till och det gäller oavsett vilket orsakssamband som undersöks, även när det gäller radiovågsexponering och olika hälsorisker.

Det forskningen syftar till är att leta efter indikationer på samband och sedan undersöka sannolikheten för ett orsakssamband. För att säkerställa ett orsakssamband när det gäller exponering av människor behövs ett starkt stöd från studier på människor alternativt ett samstämmigt stöd även från andra studiediscipliner, inkluderande laboratoriestudier på celler och djur. Om starkt stöd från studier på människor och samstämmigt stöd saknas efter omfattande forskning talar detta starkt för frånvaro av risk, men det är inget bevis för att det är riskfritt.”

Många fel med SSM:s argument

  • Att de vetenskapliga verktygen ”inte räcker till” är nonsens. Liknande forskning görs sedan decennier med många miljöfaktorer inklusive strålning från trådlös teknik.
  • Den 19 maj sade Jimmy Estenberg något helt annat till Sveriges Radio: ”Att underlaget är otillräckligt (studier på barn) beror främst på att barns användning ännu inte hunnit pågå under tillräckligt lång tid, menar Jimmy Estenberg på Strålsäkerhetsmyndigheten. – Den sista pusselbiten får vi ju den dag när de som är unga i dag har vuxit upp och levt ett helt liv med användande av mobiltelefon”. Detta innebär i praktiken att SSM anser att det är OK att bedriva ett fullskaleexperiment på de svenska barnen under falska premisser (att strålningen är ofarlig) och långt senare studera effekterna.
  • SSM argumenterar själva att strålning från mobilmaster och WiFi är ”ofarlig” utifrån sådana studier som nu påstås skulle ”sakna strålskyddsrelevans”. Exempelvis en studie som studerat cancerrisker där den högsta strålningen beräknades vara över 0,2 V/m = 0,1 mW/m2[12], vilket en av SSM:s åtta experter, Martin Röösli, redovisade för SSM:s tjänstemän. Röösli argumenterade att undersökningen skulle visat att mobilmaster och radio/TV-master var ofarliga och motsäga tidigare undersökningar. (se bild nedan) som att alla utom en fram till år 2003, visat förhöjd risk för barncancer runt radio/TV-master då strålningen varit betydligt högre, ≤ 5 V/m = ≤ 66 mW/m2. Tabellen nedan åskådliggör att SSM:s egen expert redovisat att man i upprepad forskning sett förhöjda barncancerrisker vid nivåer som är lägre (under 66 mW/m2) än de som barn kan utsättas för i skolan i dag.

roosli_transmitters_ssm_0516green

Trots kunskapen som redovisas ovan har SSM sedan 2003 påstått att ”vi har haft samma typ av radiovågor från radio- och tv-sändare i vår närmiljö i mer än 50 år utan att några skadliga effekter har kunnat iakttas, varken på människor, djur eller växtlighet”. (källa)

 • Strålningen från trådlösa datorer och nätverk är inte låg. Den är långt över de nivåer som visats orsaka hälsorisker, inklusive risk för cancer och neurologiska effekter.
 • De nivåer som barn kan utsättas för från trådlösa nätverk och trådlösa datorer orsakar hälsofaror, vilket omfattande forskning redan visat. Dessutom finns det många rapporter från både barn och vuxna som får huvudvärk, hög eller oregelbunden puls, yrsel, koncentrationsproblem, hudutslag mm från WiFi i skolan, vilket bekräftar vad forskningen visat.
 • De flesta beslutsfattare och svenska medborgare håller säkert inte med om att undersökningar som undersöker huruvida den strålning som barn utsätts för i skolan och förskolan (ej frivilligt) är farlig eller ej, inte skulle ha relevans och behövas.
 • Svensk miljölagstiftning ställer inte krav på ”säkerställda” dvs bevisade orsakssamband. I stället gäller omvänd bevisbörda, dvs att verksamhetsutövaren ska bevisa att verksamheten är ofarlig. SSM:s svar har nu gett klart besked om att studier på effekter på barn av WiFi i skolmiljö överhuvudtaget inte gjorts.
 • Svensk miljölagstiftning säger uttryckligen vidare att skyddsåtgärder ska vidtas ”om det finns skäl att anta olägenheter” och att krav på säkerställda orsakssamband/vetenskaplig bevisning inte får ställas. SSM:s hållning är alltså i direkt strid mot svensk miljölagstiftning.
 • Det saknas bevisligen inte starkt stöd från studier av människor eller samstämmigt stöd från djurstudier och cellstudier. Den franska myndigheten Anses drar slutsatsen utifrån samma forskning som SSM har tillgång till att barns kognitiva förmåga riskerar att försämras. 220 vetenskapsmän konstaterar att omfattande forskning visat att radiofrekvent strålning/elektromagnetisk strålning påverkar levande organismer redan vid nivåer som vida understiger nu gällande riktlinjer. Effekterna inkluderar ökad risk för cancer, neurologiska sjukdomar, cellulär stress, genetiska skador, påverkan på reproduktion, psykisk ohälsa och negativ påverkan på minne och inlärning. I den omfattande rapporten BioInitiative 2012 granskades 1800 studier i syfte att se över den forskning som publicerats under åren 2007 till 2012 gällande hälsoriskerna med elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning. Enligt rapporten visade studierna bland annat negativ påverkan på såväl kvinnlig som manlig fertilitet, påverkan på hjärnan – detta kan yttra sig i försämrat minne, inlärning, huvudvärk och psykisk ohälsa, ökad risk för cancer, ökad risk för degenerativa sjukdomar, skador på cellers DNA, skador på hjärnans utveckling vilket bland annat kan leda till beteendestörningar hos barn eller foster som långvarigt exponeras. Vidare konstateras att effekter observerats från och med nivåer som är runt 0,5-1 milliW/m2.[15] Det är 50 000-10 000 gånger lägre än det gränsvärde SSM håller som säkert (och dessutom med 50 gånger marginal till “påvisade” effekter). [16] En forskningsgenomgång har visat att det är ”övertygande bevisat” att strålningen orsakar oxidativ stress i studier av celler, djur och människor. 93 av 100 undersökningar har visat det – ett mycket samstämmigt resultat således. Oxidativ stress är en erkänd mekanism bakom bland annat cancer och neurodegenerativa sjukdomar. Oxidativa effekter har observerats från 1 mW/m2 dvs till och med under de grovt underskattade nivåer som även SSM kunde mäta upp 2 meter från närmast dator.
 • En djurstudie har visat skadliga effekter på hjärnan som enligt forskarna kan leda till neurodegenerativa sjukdomar vid långtidsexponering för WiFi 2,4 GHz vid 0.0001414 W/kg. Det ska jämföras med gränsvärdet för mobiler och surfplattor/trådlösa datorer som är 2 W/kg eller 14 000 gånger högre.
 • En tysk stor djurstudie har visat cancereffekter av strålningen vid nivåer som är liknande de ett barn kan utsättas för vid exponering för en uppkopplad trådlös dator/surfplatta. Den är samstämmig med tidigare undersökning av celler som också visade effekter 50 gånger under gällande gränsvärde.

Listan över forskning som visat skadliga hälsoeffekter under gällande gränsvärde skulle kunna göras ännu längre och finns exempelvis här.-

De allvarliga hälsoriskerna och de höga strålningsnivåerna mörkläggs av den ansvariga myndigheten, SSM som verkar tycka att det är OK att bedriva farligt och oetiskt experiment under falska premisser med en hel barngeneration. Strålningen ökar ständigt från en redan i dag farlig och hälsoskadlig nivå. Vi ser redan i dag allvarliga tecken på försämrade skolresultat och att barnen mår allt sämre. Hur många barn ska bli sjuka i psykisk ohälsa och allvarliga kroniska sjukdomar innan frågan och SSM:s agerande granskas kritiskt av beslutsfattare och tongivande medier? säger Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen.

Strålskyddsstiftelsen tidigare granskning av Strålsäkerhetsmyndigheten:

2016: Vad framkom egentligen på SSM:s expertseminarium maj 2016? Ökad risk för Alzheimers och ALS. Länk

2016: Varning för Strålsäkerhetsmyndigheten. Länk

2015: Så motarbetar Strålsäkerhetsmyndigheten bättre skydd mot risker med strålning. Länk

2015: Strålsäkerhetsmyndigheten vantolkar cancerklassning av mobilstrålning. Länk

 

[12] Se sidan 19 Martin Rööslis PP-presentation ”Incident density analysis…” högsta exponerade gruppen är 0,2 V/m eller däröver http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/PageFiles/27317/Martin.pdf

[15] http://doi.org/10.1016/j.pathophys.2009.01.008

[16] BioInitiative 2012, http://www.bioinitiative.org/conclusions/.

 Liknande artiklar

Strålskyddsstiftelsen Insamlingsstiftelse informerar om hälso- och miljörisker med strålning och ger råd om hur de kan minskas. Vi utgår från vetenskaplig forskning, forskares bedömningar samt Europarådets rekommendationer.


Stöd vårt arbete!

Läs här om hur du blir månadsgivare.

Vårt nyhetsbrev

5G Exposé

Se presentationer här

258 vetenskapsmän begär bättre skydd mot hälsorisker

258 vetenskapsmän konstaterar att det finns växande belägg för hälsorisker.  Allmänheten och sjukvårdspersonal måste informeras om riskerna. Läs mer

____________________________________________

5G Appeal – forskare, läkare varnar för hälsorisker


Informationsmaterial

Beställ denna affisch här

Se hela 5G-broschyren. Beställ här

Broschyr - Strålning från trådlös teknik

Beställ broschyren om hälsorisker här

Flyers om WiFi och barn

Beställ upptryckt flyer om WifFi och barn här. Ladda ner pdf här

Flyers att skriva ut och sprida

 


Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva

Stöd Strålskyddsstiftelsen - Bli månadsgivare - Ge en gåva
Bankgiro 814-8504 - Swish 123 049 29 83

Send this to a friend