1 oktober, 2020

Forskning

dokumentOmfattande forskning visar att strålning från trådlös teknik och lågfrekventa fält från kraftledningar och transformatorer mm är en hälsorisk. Strålningen ökar förekomsten av olika ohälsosymtom som sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel, koncentrations- och minnesstörningar, hjärtpåverkan, hudutslag mm. På sikt ökar risken för cancer och degenerativa sjukdomar.

(Uppdaterad 12-01-2016)

Cancerklassad strålning

Såväl den högfrekventa mikrovågsstrålningen från trådlös teknik som lågfrekventa magnetfält är klassade som “möjligen cancerframkallande för människan, klass 2B, av Internationella Cancerforskningsinstitutet IARC mot bakgrund av undersökningar som visar förhöjd risk för cancer.

Bioinitiativrapporten visar klarlagda hälsorisker

Den mest omfattande sammanställningen av tillgänglig forskning gjordes av den från industrin oberoende internationella forskar- och expertgruppen, BioInitiative Group, som år 2007 och 2012 presenterat rapporter. 2012 års rapport omfattar 1800 undersökningar som publicerats mellan år 2007 och 2012. En uppdatering kom våren 2014.

Slutsatserna som dras är bland annat:

  • Effekter är fastställda även vid låg exponering och kan yttra sig i form av sömnsvårigheter, huvudvärk mm.
  • Upprepade undersökningar visar risk för cancer och påverkan på hormonsystemet.
  • Barn och foster är särskilt känsliga. Då foster exponeras kan hjärnan ta permanent skada.
  • Påverkan har setts på celler i form av bland annat DNA-skador och oxidativ stress, skadade spermier.
  • Ökad risk för Alzhemiers. 9 av totalt 12 undersökningar har visat förhöjd risk.
  • Kombinerad exponering för kemikalier ökar skadeeffekten

Skadliga effekter på nervsystemet

Den uppdaterade analysen 2014 visar att:

  • Sammanlagt 144 undersökningar visar skadliga effekter på nervsystemet av strålning från trådlös teknik (mobiltelefoner, mobilmaster eller trådlösa nätverk). Motsvarande effekter sågs i 94 undersökningar som gällde exponering för lågfrekventa fält.
  • Skador på cellers DNA sågs i 74 studier vid exponering för strålning från trådlös teknik och i 49 studier av lågfrekventa fält.
  • Majoriteten av alla tillgängliga publicerade resultat, mellan 65% och 90%, visar dessa skadliga effekter.

Övertygande bevis för oxidativ stress

Enligt en ytterligare sammanställning publicerad 2014 visar 76 av totalt 80 undersökningar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress i cellerna, dvs en överproduktion av fria radikaler. Det innebär att 92,5% av all forskning visar denna form av skadliga effekt på cellnivå.

Sommaren 2015 publicerades en forskningsöversikt som visar övertygande bevis för att mobilstrålning orsakar oxidativ stress. 93 av 100 undersökningar visar det. 

Följ ny forskning på Strålskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsen uppdaterar löpande ny forskning i kronologisk följd som visar en lång rad olika skadliga effekter, av exponering för högfrekvent och lågfrekvent strålning. Forskningslistan finns här.

Det finns även många exempel på forskning som visar hälsoeffekter och risker på de sidor där vi redovisar hälsorisker. Gå till menyn om risker.

Strålskyddsstiftelsen har även gett ut faktablad som sammanställer forskning om cancer, risker med långtidsesponering för mobilmaster och påverkan på minnet. Gå till menyn Faktablad och informationsblad